Основним видом діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРФІН КОМПАНІ» є надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Порядок та умови надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту передбачені у Правилах надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту та у Примірному договорі надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

Правила та Примірний договір у редакції від 01.03.2019
Правила та Примірний договір у редакції від 16.04.2021

Тип кредиту – фінансовий кредит (далі – Кредит, у тому числі Позика).
Сума кредиту: до 25000,00 гривень.
Тип процентної ставки – фіксована диференційована.
Строк користування кредитом: до 96 днів.
За користування кредитом Клієнт сплачує Товариству від суми кредиту до 3,5 % (процентів) на добу або до 16867,49% (процентів) річних відповідно до Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених Національним банком України. Орієнтовна реальна річна процентна ставка залежить виходячи з обраних Споживачем умов кредитування.
Комісії та інші платежі відсутні.

Клієнт може отримати фінансову послугу надання коштів у кредит шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту на його банківський (картковий) рахунок.
Перерахування коштів відбувається без цільового призначення, без забезпечення, за фіксованою процентною ставкою, яка не може бути збільшена без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Сума Кредиту, строк та інші умови закріплюються Кредитним договором, укладеним в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

Внесення змін та доповнень до Кредитного договору оформлюється шляхом укладання Сторонами Додаткових угод до Кредитного договору.
Всі зміни, доповнення та додатки до Кредитного договору, підписані обома Сторонами, є його складовою і невід’ємною частиною.

Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Кредитного договору відмовитися від Кредитного без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Кредитного договору Клієнт повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення строку. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Кредитного договору Клієнт зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Клієнт не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від Кредитного договору.

Дострокове розірвання Кредитного договору, зміна його умов допускаються в порядку та на умовах, що визначаються згідно з чинним законодавством України. Клієнт має право достроково повернути повністю, або частково суму Кредиту, сплативши при цьому проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичного залишку суми Кредиту та фактичного строку користування Кредитом, письмово повідомивши про це Кредитодавця. У такому випадку Кредитодавцем проводиться відповідне коригування кредитних зобов’язань Позичальника.

Надання коштів у позику Товариством не передбачає надання інших додаткових фінансових послуг Клієнтам.Надання коштів у позику Товариством не передбачає надання інших додаткових фінансових послуг Клієнтам.

Законодавством України не передбачено наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, які застосовуються до фінансових послуг, що надаються Товариством.

Товариство не пропонує Клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами